บริษัท ทอชคบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทอชคบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด

"เกษตรกร คือ ผู้ให้ชีวิต" และ "แผ่นดินที่ทํากินนั้นเป็นมรดกจากสวรรค์ และเกษตรกรเท่านั้นที่ได้ครอบครองพินัยกรรมจากสวรรค์นี้" 

เขาจึงคิดค้นและค้นคว้าผิดบ้างถูกบ้างจนกระทั้งการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อจะเอาชนะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพการเกษตร และแล้วชัยชนะที่เขาได้ค้นพบก็เป็นของ

เกษตรกรไทย เมื่อเขาได้ค้นพบว่าสาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปลูกพืช หรือการผลิตผลผลิตของเกษตรกรนั้นคือ "การหย่าร้างกับธรรมชาติ" ที่เกิดขึ้นจาก

การเข้าใจผิดของเกษตรกร โดยที่เกษตรนั้นได้ใช้สารเคมีต่างๆ จนทําให้เกิดผลกระทบที่เรียกได้ว่า "หย่าร้างกับธรรมชาติ ด้วยสารเคมี" 

แต่วันนี้ คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ประธานบริษัทเครือทอชอดีตลูกเกษตรกร และปัจุบันเขาเองก็ยังเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เขาได้ค้นพบว่าทางรอดของเกษตรกร

นั้นมีอยู่ สามทางรอดเท่านั้นคือ ต้นทุนต้องต่ำ ผลผลิตต้องเพิ่ม คุณภาพผลผลิต และ 3 ทางรอดนี้จะเกิดขึ้นได้จาก 

"ดินที่ดีเท่านั้น เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี และปุ๋ยที่ดีคือดินที่ดี" การผลิตผลผลิตจากดินที่ดีเป็นการเข้าใจธรรมชาติและเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

บริษัท ทอช คบเพลิง จํากัด จึงได้ถือกําเนิดขึ้นมา โดยมีผลิตภัณฑ์ ทอช ตราคบเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกษตรกรผลิต ผลผลิตจากดินที่ดีได้

ดินที่ดี คือ บ้านที่ต้นพืชทุกชนิดต้องการ พืชจึงต้องการดินที่ดีมากกว่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ดินดี คือสิ่งที่พืชต้องการ 

เมื่อดินดี  พืชแข็งแรง หนอนไม่กวน เพลี้ยไม่ระบาด

เมื่อดินดี  พืชโตเร็ว ออกดอกดก ผลผลิตได้น้ำหนัก ได้คุณภาพ

เมื่อดินดี  ต้นทุนจึงต่ำ 

พื้นแผ่นดินที่เกษตรกรทำกินนั้น เป็นดั่งมรดกจากสวรรค์ พื้นแผ่นดินที่เกษตรกรทำกินนั้น เปรียบเหมือนดั่งโรงงานที่ผลิต ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกๆชีวิต ด้วยเหตุใดพื้นแผ่นดินที่เคยเป็นดั่ง

มรดกจากสวรรค์ พื้นแผ่นดินที่เคยเป็นดั่งโรงงานที่ผลิต แต่สิ่งที่ดีๆ จึงผลิตได้แต่หนี้สินที่ล้นพ้นตัว ทอช ตราคบเพลิง เราขอเป็นไฟที่เผาไหม้ หนี้สินที่ล้นพ้นตัวของเกษตรกรไทยให้หมดสิ้นไป