บริษท ทอช คนทำนา จำกัด

บริษัท ทอช คนทำนา จำกัด 

คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของการเป็นต้นแบบของเกษตรกรไทย 

จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทอช คนทํานา จํากัด ขึ้น โดยมีผืนนากว่า 3,000 ไร่ ณ อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

เพื่อใช้เป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้ของ เกษตรกรไทย ในการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม และคุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้จัด ตั้ง โครงการ ทอช ทํานา ร่วมกับชุมชน 

ด้วยการแบ่งปันผืนนาให้ชาวนาที่ไม่มีที่นาเป็นของ ตนเองทํา ครอบครัวละ 30 ไร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า และไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าว ผลผลิตแบ่ง คนละครึ่ง 

ด้วยนโยบาย "ต้องผลิตข้าวด้วยดินที่ดี เท่านั้น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง นาปีปลูกข้าวหอมมะลิ นาปรังปลูกข้าวหอมปทุม"

คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังเชื่อว่าธุรกิจไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ธุรกิจคือความมั่นคง

ดังนั้น นักธุรกิจ จึงต้องสร้างความั่งคั่งที่มั่นคงให้กับผู้บริโภค และ ความสำเร็จของผู้บริโภคต้องมาก่อน ประเทศจึงจะมั่งคั่ง อย่างมั่นคงได้ 

เศษรฐีบ้าๆ มาทำนา : ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ

          ผมซื้อนามาจากนายทุนสวนส้ม แล้วเอาลูกหลานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเขาขายที่นาไป มาช่วยกันทำนา ผมลงทุนซื้อนา เมล็ดพันธุ์ข้าว และผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูดินทอชตราคบเพลิง 

เพื่อให้ดินดีมีไส้เดือน ชาวนาลงทุนด้วยฝีมือและหัวใจ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ผลผลิตแบ่งคนละครึ่ง คนกินมั่นใจได้เลย เพราะผมไม่ใช่นายทุนที่จะขายข้าวให้เป็นสินค้า แต่พวกเราปลูกข้าวเพื่อให้ได้ชีวิต 

แม้แต่แมลงเราก็ให้แมลงจับแมลง ด้วยชีวิตต่อชีวิตแทนการใช้ยาฆ่าชีวิต กินเถอะครับปลอดภัยและแตกต่างพิสูจน์ได้ด้วยคำแรกที่ลิ้นคุณสัมผัส เศรษฐีบ้าๆ อย่างผมรับประกัน

"ดินที่ดีเท่านั้น เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี และปุ๋ยที่ดีคือดินที่ดี"