บริษัท ทอชคบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูดิน ทอช ตรา คบเพลิง

"ดินที่ดีเท่านั้น เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี และปุ๋ยที่ดีคือดินที่ดี" การผลิตผลผลิตจากดินที่ดีเป็นการเข้าใจธรรมชาติและเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

บริษัท ทอช คบเพลิง จํากัด จึงได้ถือกําเนิดขึ้นมา โดยมีผลิตภัณฑ์ ทอช ตราคบเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกษตรกรผลิต ผลผลิตจากดินที่ดีได้