เกี่ยวกับทอช

          เครือทอช ถือกําเนิดจากภาระใจของเกษตรกรคนหนึ่ง ที่ในอดีตนั้นเขาเคยล้มเหลวกับอาชีพของเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลาที่ล้มเหลวนั้นก็มีบ้าง ที่บางครั้งสําเร็จ แต่ก็น้อยครั้ง 

เขาบอกว่าในอาชีพเกษตรกรนั้นไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลว มันมีความรู้สึกบางอย่าง ที่ทําให้เขาเลิกลาอาชีพเกษตรกรนี้ไม่ได้ 

เนื่องจากเขาได้สํานึกเสมอว่า "เกษตรกร คือ ผู้ให้ชีวิต" และ "แผ่นดินที่ทํากินนั้นเป็นมรดกจากสวรรค์และเกษตรกรเท่านั้นที่ได้ครอบครองพินัยกรรมจากสวรรค์นี้"

          เขาจึงคิดค้นและค้นคว้าผิดบ้างถูกบ้างจนกระทั้งการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อจะเอาชนะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพการเกษตร และแล้วชัยชนะที่เขาได้ค้นพบก็เป็นของเกษตรกรไทย 

เมื่อเขาได้ค้นพบว่าสาเหตุหลักและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปลูกพืชหรือการผลิตผลผลิตของเกษตรกรนั้นคือ "การหย่าร้างกับธรรมชาติ"

ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดของเกษตรกร โดยที่เกษตรนั้นได้ใช้สารเคมีต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ผลผลิตที่ได้มากเกินไปจนทําให้เกิดผลกระทบที่เรียกได้ว่า "หย่าร้างกับธรรมชาติ ด้วยสารเคมี"

         แต่วันนี้ คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ประธานบริษัทเครือทอช อดีตลูกเกษตรกร และปัจุบันเขาเองก็ยังเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง ที่เขาได้ค้นพบ ว่าทางรอดของเกษตรกรนั้น

มีอยู่สามทางรอดเท่านั้นคือ

1. ต้นทุนต้องต่ำ 2. ผลผลิตต้องเพิ่ม 3. คุณภาพผลผลิต ต้องดี

และ 3 ทางรอดนี้จะเกิดขึ้นได้จาก " ดินที่ดีเท่านั้น เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี และปุ๋ยที่ดีคือดินที่ดี" การผลิตผลผลิตจากดินที่ดีเป็นการเข้าใจธรรมชาติ

และเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์ ร่วมกันอย่างสูงสุด ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตเกษตรกรและหน่วยงานรัฐก็ยังอาจจะคาดหวัง

และเข้าใจผิดคิดว่าราคาขายที่สูงของผลผลิตนั้นจะทําให้เกษตรกรประสบกับความสําเร็จได้ แต่ในความจริงนั้นราคาขายไม่มีใครกําหนดได้และอีกนัยยะหนึ่ง

ถ้าราคาขายสูงพร้อมกับ ต้นทุนที่สูงเป็นเงาตามตัวแล้วเกษตรกรจะรอดได้ อย่างไร

          แต่ในทางตรงกันข้าม คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ได้กล่าวเอาไว้ ว่าอาชีพของเกษตรกร จะประสพกับความสําเร็จได้ต้องเปลี่ยนค่านิยม

พร้อมกับมีมุมมองที่ถูกต้องและต้องเข้าใจ ในธรรมชาติใหม่ด้วยการ "หันมาผลิต ผลผลิตด้วยดินที่ดี เพราะดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดี ปุ๋ยที่ดีคือ ดินที่ดี" 

เมื่อดินดี ก็จะพบกับ 3 ทางรอด คือ ต้นทุนต่ำ ผลผลิตเพิ่ม ผลผลิตดีมีคุณภาพ คุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังปรารถนาที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรไทย

ได้รับการยกชูจากสังคมรอบข้างรวมไปถึงการมีฐานะที่มั่นคงและมั่งคั่งจากอาชีพเกษตรกรของตน 

ดั่งประโยคที่ว่า"เกษตรกรไทย มิใช่ผงธุลีชน แต่ เขาคือ...เสรีชนคนสร้างชาติ" หรือ "เกษตรกรไม่ใช่คนรากหญ้าแต่เขาคือ...ผู้ให้ชีวิต" 

บริษัท ทอช คบเพลิงจํากัด จึงได้ถือกําเนิดขึ้นมา โดยมีผลิตภัณฑ์ ทอช ตรา คบเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกษตรกรผลิตผลผลิตจากดินที่ดีได้

 

          นอกจากนี้ คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของการเป็นต้นแบบ ของเกษตรกรไทย จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทอช คนทํานา จํากัด ขึ้น โดยมีผืนนากว่า 3,000 ไร่ ณ อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

เพื่อใช้เป็นต้นแบบสําหรับการเรียนรู้ของ เกษตรกรไทยในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และคุณ ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังได้จัดตั้ง โครงการ ทอช ทํานา 

ร่วมกับชุมชนด้วยการแบ่งปันผืนนาให้ชาวนาที่ไม่มีที่นาเป็นของตนเองทํา ครอบครัวละ 30 ไร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า และไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าว ผลผลิตแบ่ง คนละครึ่ง ด้วยนโยบาย

"ต้องผลิตข้าวด้วยดินที่ดี เท่านั้น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนาปีปลูกข้าวหอมมะลิ นาปรังปลูกข้าวหอมปทุม"

          คุณประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ยังเชื่อว่าธุรกิจไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ธุรกิจคือความมั่นคง

ดังนั้น นักธุรกิจ จึงต้องสร้างความั่งคั่งที่มั่นคงให้กับผู้บริโภค และ ความสำเร็จของผู้บริโภคต้องมาก่อน ประเทศจึงจะมั่งคั่ง อย่างมั่นคงได้